آموزش فناوری دانلود

آیین نامه اجرایی مدارس۵

- وظایف دانش آموزان :

ماده 68- دانش آموزان در دوران تحصیل موظفند موازین اسلامی و مقررات آموزش و پرورش را در اخلاق و رفتار خویش رعایت کنند که اهم آنها به شرح زیر است :

1- رعایت شعائر دینی .

2- رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر ، معاون ، معلمان ، مربیان و دیگر کارکنان مدرسه .

3- رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان .

4- سعی شایسته در تحصیل ، رعایت مقررات آموزشی و تربیتی ، انجام فرائض دینی و مشارکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه .

5- حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پایان ساعات مقرر . (حضور در مدرسه در غیر ساعات مقرر برای استفاده از زمین ورزش ، آزمایشگاه ، کتابخانه ، فعالیت های پرورشی  و . . . منوط به اجازه ولی دانش آموز و موافقت مدیر و به سرپرستی او یا یکی از کارکنان مدرسه مجاز خواهد بود .)

6- حضور مرتب در مدرسه و کلاس درس در تمام مدتی که مدرسه رسماً دایر است .

7- رعایت بهداشت و نظافت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگر و مسئولین مربوط در پاکیزه نگهداشتن فضای مدرسه.

8- استفاده از لباس ، کفش ، جوراب ساده و مناسب و اصلاح موی سر متناسب با شئون دانش آموزی برای پسران و رعایت حجاب مناسب برای دختران .

9- خودداری از بکار بردن وسایل تجملی و آرایشی و پرهیز از همراه آوردن اشیاء گرانبها و وسایل غیر مرتبط با امور تحصیلی به مدرسه .

10- خودداری از خرید و فروش در مدرسه به غیر از مواردی که در آیین نامه شرکت تعاونی دانش آموزی پیش بینی شده است .

11- مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال ، تجهیزات و ساختمان مدرسه . (چنانچه دانش آموزی به وسایل و ساختمان مدرسه یا سایر دانش آموزان خسارت وارد آورد ، باید خسارت وارده توسط دانش آموز یا ولی وی جبران شود .)

تبصره- برگه هایی که در موقع ثبت نام توسط دانش آموز و ولی او تکمیل می شود ، باید حاوی اهم وظایف انضباطی دانش آموزان باشد تا ضمن آگاهی و توجه ، دانش آموز و ولی او انجام این وظایف را تعهد کنند .

 

ماده 69- مدیر موظف است در مواردی که دانش آموز تأخیر ورود مکرر یا غیبت غیر موجه داشته باشد ، مراتب را به اطلاع ولی وی برساند تا با همکاری ولی چاره جویی لازم معمول شود چنانچه غیبت دانش آموز پسر مشمول وظیفه عمومی بیش از حد مقرر در ماده 39 این آیین نامه باشد مدیر موظف است مراتب ترک تحصیل وی را به مراجع مربوط اعلام کند .

 

ماده 70- غیبت غیرموجه و تأخیر ورود دانش آموز در دفتر انضباتی ثبت و موجب کسر نمره انضباط می شود و در صورت تأخیر ورود مکرر یا غیبت بیش از حد ، مدیر مدرسه موظف است با نظر شورای مدرسه تصمیم مقتضی را برابر مفاد ماده 76 اتخاذ نماید و مراتب را کتباً به ولی دانش آموز ابلاغ کند .

 

2- ترغیب وتشویق :

ماده 71- مدیر مدرسه باید برای ترغیب دانش آموزان به انجام صحیح وظایف خویش برنامه هایی را تهیه و با تأیید شورای مدرسه اجرا کند .

 

ماده 72- دانش آموزانی که وظایف خود را به نحو شایسته انجام می دهند ، به روشهای زیر مورد تشویق قرار می گیرند :

1- تشویق شفاهی در کلاس در حضور دانش آموزان .

2- تشویق شفاهی در مراسم آغازین در حضور کلیه دانش آ موزان .

3- تشویق کتبی و شفاهی در کلاس و اعلام آن به ولی دانش آموز .

4- تشویق کتبی و شفاهی در حضور کلیه دانش آ موزان .

5- اعطای جایزه یا لوح تقدیر با امضای مدیر مدرسه در حضور همه دانش آ موزان .

6- تشویق کتبی و اعطای لوح تقدیر از طرف اداره آموزش و پرورش .

7- معرفی برای شرکت در اردوهای تربیتی ، آموزشی و فرهنگی .

8- اعطای نشان های دانش آموزی برابر ضوابط مصوب شورای عالی آموزش و پرورش .

تبصره- اتخاذ تصمیم در مورد بند 1با معلم و مربی دانش آموز و بندهای 2 لغایت 5 توسط مدیر مدرسه و بندهای 6 و 7 پس از تأیید شورای مدرسه انجام خواهد گرفت .

 

ماده 73- در انجام هر نوع تشویق باید موارد ذیل رعایت شود :

1- برنامه های تشویقی مدرسه باید منجر به تشویق و انگیزش درونی در دانش آموزان شده و روح امید ، تعاون ، عشق به کار و کوشش و جدّیت را در آنان توسعه دهد .

2- ملاک اصلی در تشویق ، سعی و کوشش دانش آموز و میزان پیشرفت وی در مقایسه با وضع قبلی خود باشد .

3- تشویق باید به گونه ای انجام پذیرد که علت آن برای فردی که تشویق می شود و سایر دانش آموزان روشن باشد .

4- جوایزی که تهیه می شود باید متناسب با سن و ذوق دانش آموز باشد و ارزش آموزشی و تربیتی آن مورد توجه قرار گیرد .

5- خلاصه تشویق های مهم باید در پروندۀ تحصیلی دانش آموزان درج شود و در صورت عدم حضور اولیا به نحو مناسب به اطلاع آنان برسد.

6- تشویق هیچ دانش آموزی نباید سبب تحقیر دانش آموز دیگری شود و در اعمال تشویق ها نباید تبعیض و استثنایی بین دانش آموزان قائل شد .

 

3-تنبیه:

ماده 74- قصور و سهل انگاری دانش آموزان نسبت به انجام وظایف خود تخلف محسوب می شود مدیر ، شورای مدرسه ، معاونان و مربیان موظفند قبل از اعمال هر گونه تنبیه از وضع و موقعیت محصل اگاهی یابند و در جستجوی انگیزه و علت تخلف بر آیند و نسبت به رفع ان اقدام کنند .

 

ماده 75- تنبیه باید توجه دانش آموز را به اشتباه خود جلب و زمینه مناسب را برای ایجاد رفتار مطلوب در وی فراهم نماید لذا اعمال تنبیه باید متکی به یافته های علمی و استفاده از الگوهای مناسب تغییر رفتار باشد تا موجب تجرّی دانش آموز و اصرار وی بر تکرار اشتباه نشود .

 

ماده 76- دانش آموزان متخلفی که راهنمایی ها و چاره جویی های تربیتی ، در آنها مفید و موثر نمی افتد ، با رعایت تناسب به یکی از روشهای زیر مورد تنبیه قرار می گیرند :

1- تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی .

2- تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان کلاس مربوط .

3- تغییر کلاس ، در صورت وجود کلاسهای متعدد در یک پایه با اطلاع ولی دانش آموز .

4- اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز .

5- اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلی ولی دانش آموز ، حداکثر برای مدت سه روز .

6- انتقال به مدرسه دیگر .

 

ماده 77- اعمال هر گونه تنبیه دیگر از قبیل اهانت ، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه ممنوع است و در اعمال تنبیهات نباید بین دانش آموزان تبعیض و استثنایی قائل شد .

 

ماده 78- اعمال تنبیه مندرج به بندهای 1و 2 بر عهدۀ معلم و مربی مربوط و بند 3 بر عهده مدیر و بندهای 4 و 5 پس از موافقت شورای مدرسه بر عهده مدیر است . در مورد بند 6 علاوه بر تأیید شورای مدرسه ، اخذ موافقت اداره آموزش و پرورش نیز ضروری است .

 

ماده 79- در دبیرستانها و هنرستانهای وابسته به سایر وزارتخانه ها ، سازمانها و مراکز غیر وابسته به آموزش و پرورش و سایر واحدهای آموزشی که به علت منحصر به فرد بودن یا نظایر آن ، انتقال دانش‌آموز از یک مدرسه به مدرسه دیگر ممکن نمی باشد ، در صورت استمرار تخلف ، شورای مدرسه با موافقت اداره آموزش و پرورش نسبت به اخراج دانش آموز از آن مدرسه اقدام می نماید .

تبصره- در مواردی که لازم است ولی دانش آموز در جریان تخلف فرزندش قرار گیرد ، باید قبلاً حساسیتهای ولی بررسی و آنگاه با روش مناسب او را در جریان رفتار فرزندش قرار داد .

 

ماده 80- در صورتی که دانش آموزی به علت تخلف از مدرسه ای به مدرسه دیگر منتقل شود و نهایتاً تشخیص داده شود که نظم آموزشی و تربیتی را بر هم می زند و موجب انحراف و گمراهی دانش آموزان دیگر می شود ، با تأیید شورای مدرسه و موافقت اداره آموزش و پرورش مربوط در نوبت اول از حضور در مدارس منطقه یا ناحیه آموزشی مربوط و برای نوبت دوم تا مدتی که اداره کل آموزش و پرورش استان تعیین می نماید ، از حضور در کلیه مدارس محروم می شود و از اولیای او خواسته می شود که تعلیم و تربیت فرزند خویش را بیرون از مدرسه بر عهده گیرند .

 

ماده 81- اعمال تنبیهات انضباطی مقرر در این آیین نامه باید با رعایت نکات زیر انجام پذیرد .

1- تنبیه انضباطی باید روشنگرانه و آگاه کننده باشد .

2- به شرایط جسمی و روانی ، سنی ، خانوادگی و اجتماعی دانش آموز توجه شود .

3- تنبیه با تخلفی که دانش آموز مرتکب شده ، متناسب باشد و ترتیب و تدریج مناسب در اجرای تنبیه رعایت شود .

4- خیر خواهی مدرسه برای دانش آموز و ولی او بیان و روشن شود .

5- فاصلۀ زمانی بین وقوع تخلف و اجرای تنبیه ، نزدیک و منطقی باشد .

6- شیوه های جبران تخلف به دانش آموز ارائه گردد و از او خواسته شود که خطا و تخلف خود را جبران کند .

7- در اجرای تنبیه ، آبروی دانش آموزان حفظ شود و از تنبیه در حضور جمع جز در مواردی ضروری اجتناب گردد .

 

4- وظایف مدرسه در ارتباط با مقررات انضباطی :

ماده 82- مدیر مدرسه موظف است همکاران خود را نسبت به موارد انضباطی آگاه کند و ممنوعیت تنبیه بدنی را تذکر دهد و در صورت مشاهده تخلف ، مراتب را جهت اطلاع و اقدام لازم به ادارۀ آموزش و پرورش منطقه گزارش دهد .

 

ماده 83- تنبیه و تشویق اعمال شده و نتیجه آن در رفتار دانش آموز باید در دفتر انضباطی دانش آموزان درج شود و در تعیین نمره انضباط وی مورد توجه قرار گیرد .

تبصره- سوابق تخلف و تنبیه دانش آموزان در پایان هر سال تحصیلی امحاء خواهد شد تا سابقه نامناسبی برای دانش آموز باقی نماند .

 

ماده 84- چنانچه دانش آموزی به اتهام جرمی از طریق مراجع قضایی بطور موقت بازداشت شود ، پس از آزادی ، شورای مدرسه نحوه ادامه تحصیل وی را تعیین می کند که پس از تأیید اداره آموزش و پرورش اجرا می شود . مدت بازداشت دانش آموز به عنوان وقفه تحصیلی محسوب می شود .

 

ماده 85- مدیر مدرسه موظف است با همکاری معلمان ، مربیان و شورای دانش آموزان ، وظایف دانش آموزان و چگونگی تشویق ها و اجمالی از تنبیه های پیش بینی شده در این آیین نامه را به تناسب سن و فهم دانش آموزان و به اقتضای شرایط ، به آنان آموزش دهد .

فصل هفتم – امور مالی

 

ماده 86- کلیه در آمد های مدرسه (سرانه دانش آموزان و وجوه حاصل از خدمات فوق برنامه ، کمکهای شوراهای آموزش و پرورش مناطق و کمکهای مردمی) باید به حساب بانکی مدرسه واریز و با رعایت مقررات مربوط ، تحت نظر شورای مالی مدرسه هزینه شود . در روستاها و مناطقی که کمک کنندگان دسترسی به بانک نداشته باشند ، مدیر مدرسه به ازای دریافت کمک های نقدی ، قبض شماره دار و معتبر صادر و به اولیا تحویل می دهد . وجوه جمع آوری شده در اولین فرصت با هماهنگی انجمن اولیا و مربیان باید به حساب بانکی مدرسه واریز شود و در پایان هر سال تحصیلی گزارش عملکرد کمک های مردمی با امضای مدیر و رئیس انجمن اولیا و مربیان به شورای آموزش وپرورش شهرستان ارسال گردد .

 

ماده 87- شورای مالی مدرسه در هر سال تحصیلی با عضویت رئیس انجمن اولیا و مربیان ، نماینده شورای معلمان و مدیر مدرسه تشکیل می شود و باید اسناد هزینه به امضای اعضای شورای مالی برسد .

 

ماده 88- برداشت از حساب مدرسه با دو امضاء از سه امضای شورای مالی مدرسه (امضای مدیر و یک نفر دیگر از اعضای شورای مالی مدرسه) صورت خواهد گرفت و اعضای شورای مالی در مقابل انجام هزینه ها مسئولیت مشترک خواهند داشت .

 

ماده89- کلیه اموال و تجهیزات خریداری شده و اهدایی مدرسه باید مطابق مقرارت مربوط شماره گذاری و در دفتر اموال مدرسه ثبت شود .

 

ماده90- استفاده از کمک های مردمی برای تشویق کارکنان ، معلمان و مربیان مدرسه می بایست با موافقت انجمن اولیا و مربیان مدرسه صورت پذیرد .

 

ماده91- گرفتن هر گونه وجه بابت هزینه گردش های علمی ، تفریحی و تربیتی باید متناسب با هزینه های مربوط و توان پرداخت خانواده ها باشد و پس از موافقت انجمن اولیا و مربیان مدرسه انجام گیرد .

 

ماده92- شیوه نامه لازم در خصوص مقررات مالی با رعایت مفاد این آیین نامه توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ می شود .

فصل هشتم – سایر موارد

 

ماده 93- از اول مهر ماه تا آخر شهریور ماه سال بعد یک سال تحصیلی محسوب می گردد . دوره آموزش رسمی و امتحانات آن در هر سال تحصیلی از اول مهر ماه تا پایان خرداد ماه سال بعد خواهد بود ، مگر در شرایط خاص که با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش اعلام خواهد شد .

 

ماده 94- در اوقات رسمی حضور مدیر ، معاونان ، معلمان و سایر کارکنان در مدرسه جز در مواردی که برابر قانون مجاز شناخته شده ، الزامی است .

 

ماده 95- برنامه درسی مطابق با جداول ساعات درسی و هفتگی مصوب تنظیم می شود و قبل از شروع سال تحصیلی به اطلاع معلمان می رسد .

 

ماده 96- تعطیلات ضمن سال تحصیلی مدارس برابر تعطیلات رسمی کشور و تعطیلات نوروزی (لغایت 13 فروردین) و تعطیلات فصلی (تیر و مرداد) خواهد بود و مدارس در ایام تعطیلات فصلی روزهای دوشنبه و چهارشنبه برای انجام کارهای اداری باز خواهند بود . تعطیلات اضطراری ، برابر تصمیم اداره کل آموزش و پرورش استان عملی خواهد شد و در صورت بروز اینگونه تعطیلی ها ، در فرصت مناسب باید نسبت به جبران کمبودی که از این لحاظ در مدت تحصیل رسمی سالانه روی می دهد اقدام شود .      

1- برابر رأی دویست و شانزدهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 25/8/59 که طی شماره 4707/دش مورخ 10/9/59 ابلاغ شد ، شورا موافقت خود را با تعطیل کردن مدارس خاص اقلیت های رسمی در روزهای تعطیل مجاز آنها حداکثر تا یازده روز در سال مشروط بر اینکه تعداد ساعات کار سالانه این گونه مدارس از تعداد ساعات کار مقرر در آیین نامه های مربوط کمتر نباشد ، اعلام نمود .

برابر نامه شماره 28518/20302مورخ 30/5/78ریاست جمهوری اعیاد مذهبی و مناسبتهای قومی اقلیت های مذهبی زرتشتی ، کلیمی و مسیحی به شرح زیر خواهد بود :

 الف - اعیاد مذهبی و مناسبتهای ویژه اقلیت زرتشتی

1- تولد زرتشت  پیامبر (زادروزاشوزرتشت) 2-روز بزرگداشت شهدا و در گذشتگان  3- جشن مهرگان  4-درگذشت زرتشت پیامبر(در گذشت اشوزرتشت)

5- جشن سده

ب-اعیاد مذهبی و مناسبتهای ویژه اقلییت کلیمی

1- پسح عید فطیر  2-شاووعوت(نزول تورات)  3-روش هشانا(اول سال نو)  4- کیپور(روزه بزرگ)  5- سوکرت(عید سایبانها)  6- پوریم

ج-اعیاد مذهبی و مناسبتهای ویژه مسیحیان آشوری

1- عید میلاد مسیح(ع)  2-سال نو میلادی  3- عید تعمید حضرت مسیح (ع)  4-روزه نینوا  5- عید اوشانا  6- عید پاک  7- عید عروج مسیح(ع) 8- عید نیطیکاست

 د - اعیاد مذهبی و مناسبتهای ویژه مسیحیان ارمنی کاتولیک

1- عید میلاد مسیح(ع)  2- عید سال نو میلادی  3 – عید تعمید مسیح (ع)  4- عید رهبران مذهبی ارامنه  5- عید شهدای وارطاناش   6- عید پاک   7- روز شهدای ارمنی

ه- اعیاذ مذهبی و مناسبتهای ویژه مسیحیان ارمنی گریگوری

1- روز مسروب مقدس  2- سال نو مسیحی  3- تولد و غسل تعمید مسیح (ع)  4- روز وارطان مقدس  5- عید پاک  6- روز شهدای ارمنی

 

 ماده 97- مرخصی های معلمان و کارکنان واحدهای آموزشی طبق آئین نامه مرخصی ها مصوب هیأت وزیران و شیوه نامه های صادره از وزارت آموزش و پرورش خواهد بود . عوامل اداری و اجرایی باید به نحوی از مرخصی سالیانه خود استفاده نمایند که منجر به تعطیلی مدرسه نشود .

تبصره - تعطیلات رسمی مدارس خارج از کشور به وسیله اداره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور پیشنهاد و پس از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش اجرا می گردد .

 

ماده 98- مدرسه باید مشوق و نشاط آور باشد . مدیران مدارس موظفند با نظارت مستمر به حجم تکالیف درسی و فعالیت های آموزشی و پرورشی و متعادل کردن دفعات امتحانات کلاسی شرایطی را فراهم آورند که از خستگی مفرط دانش آموزان جلوگیری شود .

 

 ماده 99- معلمان در انتخاب روشهای تدریس ، بودجه بندی کتابهای درسی ، طرح سؤال امتحانی ، بکار گیری وسایل کمک آموزشی و مواد کمک درسی با رعایت مقررات مصوب و تصمیم های شورای مدرسه آزادی عمل خواهند داشت .

 

ماده 100- در ماه مبارک رمضان و دهه اول ماه محرم حتی الامکان باید از برگزاری امتحان خودداری شود .

تبصره- در روزهای 19 و 23 ماه مبارک رمضان کلاسهای نوبت صبح با دو ساعت تأخیر شروع می شود و برگزاری امتحان در این دو روز مجاز نیست .

 

ماده 101- ورود بازرسان و ناظران اعزامی و افرادی که مورد شناخت مدیر هستند به مدرسه بلامانع است . ورود افراد متفرقه و کسانی که از طرف سایر دستگاهها و سازمان ها برای انجام امری خاص به مدرسه مراجعه می کنند ، پس از هماهنگی با اداره آموزش و پرورش مربوط مجاز می باشد .

 

ماده 102- مدیر مدرسه موظف است نسبت به حفظ ساختمان و نگهداری و استفاده درست از وسایل و تجهیزات مدرسه مراقبت لازم را بنماید . تنظیم درست و نگهداری سوابق اداری و دفاتر آمار ، اموال ، امتحانات و مالی و نگهداری آن قسمت از سوابق تحصیلی دانش آموزان که تحویل نشده است ، با رعایت شیوه نامه های مربوط ، در مدرسه الزامی است و مدیران مدارس موظفند در بازرسی ها و مراجعه افراد ذیصلاح اداری ، سوابق مربوط را به رؤیت و در صورت لزوم به تأیید آنان برسانند .

تبصره- امحاء اوراق امتحانی دانش آموزان و سایر نوشته ها و مدارکی که جنبه دایمی ندارد با رعایت مقررات مربوط و تنظیم صورت جلسات لازم ، انجام می گیرد .

 

ماده 103- مدیر و کارکنان و دانش آموزان مدرسه الگوهای اخلاقی و اسلامی هستند و موظف به رعایت حقوق همه مردم به ویژه همسایگان مدرسه می باشند .

 

ماده 104- هیچ یک از کارکنان مدرسه به استفاده از دسترنج دانش آموزان یا ارجاع کار شخصی به آنان مجاز نیستند .

 

ماده 105- مدیر مدرسه مجاز نیست فضای مدرسه و امکانات و تجهیزات آن را بدون تأیید شورای مدرسه و موافقت اداره آموزش و پرورش در اختیار اشخاص یا سازمانها و مراکز دیگر قرار دهد .

 

ماده 106- در ایام انتخابات رسمی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس خبرگان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای شهر ، ضمن اینکه تشویق و ترغیب دانش آموزان جهت حضور در انتخابات ضروری است ، محیط مدرسه باید از هر گونه گرایش به گروهها یا افراد خاص مبرا باشد و هر گونه استفاده از محیط و امکانات مدرسه برای تبلیغ نامزدهای انتخاباتی و برگزاری سخنرانی له یا علیه نامزدها موجب پیگرد قانونی است .

 

ماده 107- اعزام دانش آموزان جهت بازدید و گردشهای علمی ، تربیتی و تفریحی در محدوده شهرستان محل تحصیل با موافقت شورای مدرسه و رضایت کتبی اولیای دانش آموزان بلامانع است . مدیر مدرسه موظف است موافقت شورای مدرسه را به اداره آموزش و پرورش مربوط ارسال نماید . برای اعزام دانش آموزان به خارج از محدوده شهرستان محل تحصیل ، علاوه بر اخذ رضایت کتبی اولیا و موافقت شورای مدرسه ، موافقت اداره آموزش و پرورش محل نیز ضروری است.

تبصره- انجام بازدیدهای علمی ، تفریحی و تربیتی در ایام برگزاری امتحانات رسمی مدارس و از یک هفته قبل از آن ممنوع است .

 

ماده 108- کلیه کارنامه ها و گواهی های تحصیلی صادره از مدارس با امضای متصدی امور دفتری (یا فردی که عهده دار این مسئوولیت می باشد ) و مهر و امضای مدیر مدرسه دارای اعتبار خواهد بود .1

1- برابر نامه 8/1109/120 مورخ 7/4/79 دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش گواهی های صادره از مدارس برای رسیدگی به وضع مشمولین

نظام وظیفه عمومی برابر آیین نامه اجرایی بخش معافیت قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 9/5/64 هیأت وزیران توسط ادارات آموزش و پرورش تأیید

می گردد .

تبصره 1- صدور تأییدیه ارزش تحصیلی بر عهده اداره آموزش و پرورش منطقه می باشد .

تبصره 2- صدور گواهینامه پایان تحصیلات دوره راهنمایی تحصیلی و متوسطه برابر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش انجام می گیرد .

 

ماده 109- ادارات آموزش و پرورش بر حسن اجرای این آیین نامه نظارت خواهند داشت .

 

ماده 110- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، مقررات مغایر لغو و کلیه مدارس ابتدایی ، راهنمایی تحصیلی ، متوسطه نظری ، فنی و حرفه ای ، کاردانش و پیش دانشگاهی مشمول مفاد این آیین نامه خواهند بود . مدارس استثنایی ، شبانه روزی ، استعدادهای درخشان ، نمونه دولتی ، غیر انتفاعی و مدارس وابسته به سایر وزارتخانه ها ، نهادها و مراکز غیر وابسته به آموزش و پرورش که بر اساس قوانین و مقررات خاص تأسیس می شوند ، بجز در مواردی که توابع قوانین خاص خود هستند ، مشمول مفاد این آیین نامه خواهند بود .

 

موضوع : آیین نامه اجرایی مدارس در ششصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 20/5/1379 به تصویب رسید ، به مورد اجرا گذاشته شود .

8/1077/120  

  7/6/1379                                                                 حسین مظفر

                                                          رئیس شورای عالی و وزیر آموزش و پرورش

 

 

رونوشت جهت استحضار معاونت محترم آموزشی ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمایید به دفاتر ذیربط و ادارات کل ابلاغ شود . ضمناً چون این آیین نامه به صلاحدید وزیر محترم آموزش و پرورش چاپ و در اختیار کلیه مدارس کشور قرار می گیرد ، لازم است از تکثیر آن خودداری فرمایند .

                                                                                             هادی عزیززاده

                                                                             دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش

گیرندگان رونوشت :

معاونت ها ، سازمان ها و دفاتر وابسته به وزارت آموزش و پرورش / کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی / سازمان بازرسی کل کشور / پژوهشکده تعلیم و تربیت / روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران .

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)