آموزش فناوری دانلود

بررسی علل افت تحصیلی

بررسی دلیل شکست دانش آموزان در تحصیل به مطالعه دقیق احتیاج دارد، تنبلی یا بی میلی را نمی توان تنها دلیلعقب افتادگی تحصیلی دانستگاهی علت شکست دانش آموزان را باید در خانواده، گاه در مدرسه و معلم و گاه درجامعه و نظام آموزشی و وضعیت اقتصادی جستجو کرد.


مدرسه درمیان نهادهای تعلیم و تربیت جامعه جایگاه ویژه ای دارددرواقع مدرسه بعد از خانواده مهمترین عامل درپرورش افراد استدر حدود سن هفت سالگی تربیت افراد در مدرسه آغاز می شود و تا دوران جوانی ادامه دارددراین مدت دانش آموزان در جنبه های مختلف جسمانی، عقلانی، اخلاقی، هنری و غیره پرورش پیدا می کنند.مدرسهکانونی است که در آن دانش آموز در معرض تجربیات جدید قرار می گیرد و وجود همکلاسی ها، شرایط و روابط تازه،عرصه ای را برای کسب مهارت های اجتماعی فراهم می کند، درنهایت آموزش رسمی، فرد را برای یادگیری میراثفرهنگی جامعه در قابل تعلیمات مدرسه ای آماده می سازد

.


اودلوم معتقد است که نظام آموزشی امروز برای نیازهای مختلف دانش آموزان در مراحل مختلف رشد و باتوجه بهتفاوت های فردی آنان کافی نیست، نظام آموزشی چنین است که به دانش آموز هرچه گفته می شود، باید انجام دهدو اگر از قبول آن سرباز زند به نوعی تنبیه و زندگی برای او تلخ می شوداگر مطالب آموختنی برای دانش آموزان جالبنباشد به طرف آن نمی روندجالب توجه بودن برای روان ما شبیه اشتهای به غذا برای جسم استهمان طور کهجسم غذای ناخوشایند را رد می کند، فکر ما نیز غذای نامطبوع را رد می کندموفقیت یک نظام آموزشی مستلزموجود ۵رکن است۱برنامه تحصیلی مناسب


۲معلمان کافی و با صلاحیت


۳کتاب ها و وسائل درسی مناسب


۴آموزشگاه های مطابق با وضعیت جغرافیایی و با کیفیت مناسب


۵سازمان اداری مطابق با مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی کشور.


چنان چه برنامه با مرحله سنی کودک مناسب نباشد یا محتوای زیاد و غیرضروری را شامل شود و کتاب ها ازنظر محتواکهنه یا تکراری باشد و توزیع آموزشگاه ها در سطح کشور درست صورت نگیرد یا شرط دیگری تحقق نپذیرد به مشکلاتتحصیلی و درنتیجه افت آن می انجامد و سرمایه انسانی، اقتصادی زیادی تلف می شود و طبعاً جبران اتلاف نیرویانسانی امکان پذیر نیست و چه بسا نیروهای فکری درجهت درست و مناسب خود رشد نکنندیکی از مسائل و مشکلات اساسی نظام آموزشی هرکشوری مسئله افت تحصیلی است (منظور از افت تحصیلیکاهش عملکرد تحصیلی دانش آموز از سطح رضایت بخش به سطحی نامطلوب است). عوامل مهم در افت تحصیلی دانش آموزان عبارتند از:


۱عوامل فردی:


بدون شک یکی از عوامل مهم در افت تحصیلی کمبود هوش و توانائی های ذهنی است، مطالعات نشان داده استکه درصد بسیار اندکی (۱۰%) از موارد افت تحصیلی به علت ناتوانی ذهنی فرد است.

برای یادگیری و به خاطر سپردن هر مطلبی اولین شرط، توجه به آن مطلب استبدیهی است که اگر دانش آموز ازهوش بالایی برخوردار باشد، ولی به مطلب یا موضوعی توجه نکند، نمی تواند آن را فراگیردعلت افت و شکستتحصیلی بعضی از دانش آموزان ناشی از عدم توجه به معلم و مواد تدریس شده و نیز عدم تمرکز حواس هنگاممطالعه و انجام تکالیف درسی است.


عامل فردی دیگر انگیزه است که موجب هدایت رفتار فرد به سوی نوعی هدف مطلوب می شودانگیزه در واقع موتورحرکت هر فردی استمحققان یکی از دلایل افت تحصیلی را نداشتن انگیزه پیشرفت می دانندبرای ایجاد انگیزه دردانش آموزان باید تلاش نمود تا فرد احساس نیاز کندوقتی دانش آموزان در اثر شکست در درسی تازه نسبت به آننگرشی منفی پیدا می کنند، باید به او کمک کرد تا در درس تازه موفقیت کسب کنددر نتیجه به تصویری مثبت تر بهتوانایی خود در مورد یادگیری مطلب درسی دست یابد، زیرا یادگیری همراه با موفقیت به ایجاد انگیزه منجر می شود وباید شرایطی را فراهم کرد که دانش آموز موفقیت خود را احساس می کندافرادی که دارای انگیزه پیشرفت بالاهستند به تکالیفی روی می آورند که درجه دشواری آن در حد متوسط باشد و از تکالیف خیلی آسان یا خیلی دشوارپرهیز می کنند و برعکس افرادی با انگیزه پایین به سوی تکالیف نیمه دشوار روی می آورند که بتوانند از دشواری آنهابه عنوان بهانه ای برای عدم موفقیت استفاده کنند.


نارسایی های جسمی یکی دیگر از عوامل افت تحصیلی فردی استدانش آموزانی که دارای بنیه ای ضعیف هستندو از سلامت عمومی کامل برخوردار نیستند، نمی توانند به اندازه کافی کوشش و فعالیت داشته باشنداین دسته بهخاطر دارا بودن استعداد ابتلاء به انواع بیماری ها از پیشرفت درسی باز می مانندوجود ضعف در بینایی، ناراحتی هایمربوط به ضعف عصبی و مشکلات ارتباطی از جمله این موارد می باشد.


۲علل خانوادگی:


شاید بتوان گفت مهمترین عامل مؤثر در شکل گیری نگرش دانش آموز نسبت به تحصیل، خانواده است، که با مساعدکردن محیط خانواده می توانند باعث پیشرفت فرزندان خود گردند.

یکی از مهمترین عوامل افت تحصیلی دانش آموزان فقر مالی خانواده است که می تواند به طور غیرمستقیم برپیشرفت تحصیلی مؤثر باشدمحروم ماندن از غذای سالم و کافی و نداشتن استراحت لازم موجب عقب ماندگیدرسی می شودفقر فرهنگی و بیسوادی یا کم سوادی والدین، فقدان والد یا والدین، مشاجره و ناسازگاری میانوالدین و نحوه برخورد و ارتباط دانش آموز با برادران و خواهران از مهمترین علل خانوادگی در افت تحصیلی دانش آموزاناست۳علل آموزشی و مدرسه ای:

گاهی علت افت تحصیلی و یا شکست درسی دانش آموزان را باید در مدرسه جستجو کردشیوه تدریس معلم، برنامهدرسی مدرسه که درست طراحی نشده مثلا دروس نسبتاً سخت را پشت سر هم یا در ساعاتی گذاشته اند کهعموماً دانش آموزان خسته هستندپیشداوری های معلم، شرایط فیزیکی کلاس، تعویض معلمان به طور مکرر درطول سال تحصیلی و ارزیابی های نادرست معلمان از عملکرد دانش آموزان، کنترل نامناسب کلاس و فقدان وسایلکمک آموزشی از دیگر علل در افت تحصیلی دانش آموزان هستنداز میان عوامل فوق معلم اهمیت بسیاری دارد. (معلمان شایسته دارای صفاتی چون سلامتی جسمانی و روانی، مهربان بودن، باثبات بودن و منطقی بودن، صبور وبردبار بودن و... هستند).

عواملی مانند عدم تناسب نیازها و علایق دانش آموزان با محتوای کتب درسی و عدم هماهنگی اهداف آموزشی بانیازها و علایق دانش آموزان از عوامل افت تحصیلی می باشداگر محتوا و روش و فنون آموزش و پرورش واقعاً با نیازهاو رغبت ها و مسائل و مشکلات دانش آموزان تناسب داشته باشد، باعث می شود که آنها در تحصیل بهتر کوششکنند و تحصیلات خود را به پایان برسانند و در نتیجه از میزان ترک تحصیل کاسته شود.

هدف عمده در مدرسه پیش بردن یادگیری دانش آموزان استتمام فعالیت های مدرسه باید متوجه همین هدفباشد، زیرا مقدار و نوع یادگیری دانش آموزان است که میزان فعالیت های مدرسه را روشن می کندهرگاه دانش آموزمطلبی را یاد بگیرد و این امر موجب تغییر رفتار وی خواهد شد و به عبارت دیگر تجارب یادگیری موفقیت آمیز موجبتغییراتی در رفتار دانش آموز می شودبه وسیله ارزیابی و امتحان است که معلم می تواند اثر کوشش های خود رابفهمد و یا بداند که چه اندازه توانسته است دانش آموز را در راه رسیدن به هدف های مورد نظر کمک کند و خود نیز تاچه حد موفق بوده استچنان چه امتحان به جای این که یک وسیله باشد، یک هدف اصلی به شمار آید، بر کل فرآیندآموزشی اثرات سوء می گذارد و هدف های حقیقی آموزش و پرورش را به مخاطره می اندازد، در چنین حالتی امتحانبر چگونگی تدریس و یادگیری تأثیر گذاشته و دانش آموزان فقط برای کسب نمره و قبول شدن در امتحان فعالیت میکننددانش آموزان برای دریافت نمره به حفظ کردن مطالب می پردازند و در نتیجه قدرت تفکر و استدلال و نوآوری فراگیرانضعیف می گردد و موجب خستگی آنها از درس و معلم می شودهمه این موارد منجر به عدم پیشرفت و افزایشمیزان افت تحصیلی و در نهایت ترک تحصیل دانش آموزان می گردد.

استفاده از شیوه های صحیح امتحان یا ارزیابی پیشرفت تحصیلی، نه تنها معلم را قادر می سازد که دانش آموزان خودرا در رسیدن به هدف های آموزش و پرورش راهنمایی کند، بلکه براساس ارزیابی مداوم می تواند روش تدریس را نیزارزیابی کندبه این ترتیب می تواند از ترک تحصیل دانش آموزان جلوگیری کندبنابراین امتحان وسیله ای نیست که تنهادر پایان مراحل تحصیلی و برای و انتخاب افراد مستعد و شایسته تر به کار رود، بلکه امتحان باید به طور مداوم و درجریان تدریس باشد و در موقعیت های مختلف انجام گیرد.

گاهی عقب ماندگی در تحصیل بر اثر تنش فکری و وضع آشفته وهیجاناتی است که به مناسبت بلوغ در نوجوانان ایجادشده استاز یک سو بحران بلوغ و مسائل مربوط به آن و از سوی دیگر بحران هویت و مسائل ارزشی و از طرفیروابط با والدین و همسالان، نوجوان را بر سر راه های انتخاب قرار می دهد و واقعاً نمی داند از زندگی چه می خواهد ودیگران نسبت به او چه عکس العملی نشان می دهنداین امور باعث ناراحتی، افسردگی و اضطراب نوجوان و درنتیجه عقب افتادگی و شکست در تحصیل می شود.

 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)