X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

آموزش فناوری دانلود

آیین نامه اجرایی مدارس ۲

- انجمن اولیا و مربیان

ماده 14- به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان برای کمک به ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و پرورشی و گسترش ارتباط دو کانون مقدس خانه و مدرسه ، انجمن اولیا و مربیان تشکیل می شود . ترکیب اعضا و وظایف انجمن اولیا و مربیان مدارس به شرح زیر است :

 

الف- ترکیب اعضا:

1- مدیر مدرسه .

2- یکی از معاونین به انتخاب مدیر .

3- نماینده شورای معلمان .

4- معاون پرورشی یا یکی از مربیان امور تربیتی و در صورت نبودن مربی ، یکی از معلمان آگاه به مسائل تربیتی به انتخاب مدیر .

5- منتخبین اولیای دانش آموزان .

تبصره 1- تعداد اولیای دانش آموزان و نحوه انتخاب آنان جهت عضویت در انجمن و چگونگی و زمان تشکیل جلسات برابر آیین نامه انجمن مرکزی اولیا و مربیان خواهد بود .

تبصره 2- در صورت لزوم مدیر مدرسه می تواند از نماینده شورای دانش آموزان و بر حسب مورد از افراد ذیربط و صاحب نظر برای شرکت در جلسات انجمن دعوت کند .

 

ب- شرح وظایف:

1- تأمین مشارکت فکری ، فرهنگی ، عاطفی و آموزشی اولیا و تقویت هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی خانه و مدرسه .

2- برنامه ریزی و تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان .

3- برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت تشکیل جلسات اموزش خانواده .

4- همکاری و مشارکت با شورای معلمان در بر گزاری کلاسهای فوق برنامه .

5- مشارکت در اجرای برنامه های کار آموزی هنرجویان در هنرستانها .

 6- همکاری و مشارکت با مدیر مدرسه در اجرای فعالیتهای پرورشی ، برگزاری اردوهای دانش آموزی و بازدید از مراکز علمی‌ ، ‌آموزشی و فرهنگی .

 7- همکاری و مشارکت درباره چگونگی قدردانی از کارکنان‌ ، اولیا و دانش آموزان و اعضای شوراهای مدرسه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط .

 8- جلب همکاری اولیای دانش‌ آموزان جهت مشارکت و کمک به ارتقاء کیفیت فعالیتهای مربوط به ارائه پیشنهادهای لازم به مدیر مدرسه .

 9- تلاش و همکاری برای جلب مشارکت اولیای دانش آموزان ، صاحبان حِرَف ، افراد خیّر و مؤسسات خیریّه در تأمین امکانات مورد نیاز و بهبود اداره امور مدرسه .

10- نظارت بر چگونگی اخذ کمکهای مردمی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

11- تشکیل شورای مالی مدرسه با عضویت مدیر مدرسه ، رئیس انجمن و نماینده شورای معلمان در اولین جلسه انجمن .

12- نظارت بر نحوه هزینه وجوه حاصل از کمکهای مردمی ، خدمات فوق برنامه ، سرانه دانش آموزان و کمکهای شوراهای آموزش و پرورش از طریق شورای مالی و مطابقت موارد هزینه با برنامه های مصوب شورای مدرسه .

13- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت آمد دانش آموزان .

14- انتخاب نماینده برای شرکت در شورای مدرسه .

 15- انجام اموری که بر اساس بخشنامه های انجمن مرکزی اولیا و مربیان به عهده انجمن مدرسه محول می گردد .

تبصره 1- درمدارس بزرگسالان و مدارس کم جمعیتی که برابر آیین نامه انجمن مرکزی اولیا و مربیان ، امکان تشکیل انجمن نمی باشد ، وظایف انجمن به مدیر مدرسه واگذار می شود .

تبصره 2- مدارس ضمیمه و مدارسی که به صورت مجتمع (ابتدایی ، راهنمایی تحصیلی و متوسطه) توسط یک مدیر اداره می شوند می توانند در صورت تمایل مدیر ، انجمن اولیا و مربیان را به صورت مشترک تشکیل دهند .

 

4- شورای معلمان:

ماده 15- به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگی در امور آموزشی ، پرورشی و اداری مدرسه و تأمین مشارکت  معلمان در حسن جریان آموزشی و پرورشی و اداری مدرسه ، شورایی به نام شورای معلمان با شرکت همه معلمان ، مربیان و مشاوران مدرسه تشکیل می گردد . وظایف شورای معلمان به شرح زیر است :

1- نظارت بر همسویی برنامه ها و روشهای کاری در چارچوب اهداف مصوب دوره تحصیلی و مفاد این آیین نامه .

2- مشارکت مؤثر و کارآمد در تهیه برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و پرورشی مدرسه و همکاری در اجرای آن پس از تأیید شورای مدرسه .

3- بودجه بندی برنامه درسی با رعایت مقررات مربوط و ارائه آن به شورای مدرسه جهت تأیید .

4- بررسی و تبادل نظر پیرامون چگونگی افزایش اثر بخشی روشهای تدریس .

5- چاره اندیشی برای تأمین مشارکت فعال دانش آموزان در فرایند آموزش و پرورش .

6- تلاش در ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی و پرورشی و بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان و برنامه ریزی برای کاهش آن .

7- مشارکت در تنظیم برنامه های پرورشی ، تقویت اعتقادات دینی و اخلاقی و آداب اسلامی در دانش آموزان .

8- بررسی و تبادل نظر به منظور هماهنگ کردن نحوه تشویق و تنبیه دانش آموزان .

9- بحث و تبادل نظر و اتخاذ تدابیر مناسب در مورد مسائل آموزشی ، پرورشی و انضباطی دانش آموزان و بهبود اداره مدرسه .

10- بحث و تبادل نظر درباره محتوای کتابهای درسی و انعکاس آن به مسئولین ذیربط از طریق مدیر مدرسه .

11- تبادل نظر و هماهنگی در مورد نحوه استفاده از وسایل آموزشی ، کمک آموزشی و کارگاهی .

12- ارائه راهکارهای مناسب برای ترغیب دانش آموزان به منظور انجام مطالعات درسی و غیر درسی .

13- ایجاد هماهنگی در ارتباط با نحوه و میزان تکالیف درسی دانش آموزان متناسب با نیاز ، استعدادها و علائق آنان .

14- همکاری ، برنامه ریزی و تصمیم گیری در خصوص چگونگی تشکیل کلاسهای فوق برنامه با مشارکت انجمن اولیا و مربیان و رعایت ضوابط مربوط .

15- بررسی منابع آموزشی ، کمک آموزشی و پرورشی و انتخاب و معرفی کتب ، نشریات ، نوارهای صوتی و تصویری جهت استفاده در مدرسه با رعایت سایر مقررات .

16- انتخاب نماینده یا نمایندگان شورای معلمان برای شرکت در شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان در اولین جلسه شورای معلمان .

17- تعیین پایه تحصیلی دانش آموزان مشمول ماده 43 این آیین نامه و ارائه پیشنهاد به شورای مدرسه .

 

ماده 16- ریاست شورای معلمان به عهده مدیر و در غیاب مدیر بر عهده نایب رئیس است که توسط شورای معلمان تعیین می شود . مدیر مدرسه مسئول تعیین دستور جلسات و پیگیر اجرای تصمیماتی است که توسط اکثریت اعضای شورای معلمان اتخاذ می شود .

تبصره 1- مدیر مدرسه می تواند در صورت لزوم از متخصصین تعلیم و تربیت ، معلمان باز نشسته ، کارشناسان و مسئولین آموزش و پرورش و اولیای دانش آموزان جهت شرکت در شورای معلمان و تبادل نظر در زمینه های مربوط دعوت کند .

تبصره 2- دبیر شورای معلمان در اولین جلسه توسط اعضای شورا تعیین می شود و موظف است خلاصه ای از مذاکرات یا تصمیمات متخذه ی هر جلسه را ثبت نموده و به امضای اعضای شورا برساند .

تبصره 3- شورای معلمان می تواند به منظور انجام بهتر وظایف خود نسبت به تشکیل گروههای درسی و آموزشی اقدام نماید .

 

ماده 17- مدیران مدارس موظفند اولین جلسه شورای معلمان را حتی الامکان قبل از بازگشایی مدارس و حداکثر تا ده روز پس از آن تشکیل دهند . جلسات شورای معلمان حداقل هر ماه یک بار تشکیل می شود .

 

5- شورای دانش آموزان :

ماده 18- به منظور مشارکت دانش آموزان در امور مربوط به مسائل آموزشی ، پرورشی ، انضباطی ، ورزشی و فوق برنامه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم دوسویه بین دانش آموزان و اولیای مدرسه و ارج نهادن به شخصیت و کرامت آنان و تقویت اعتماد به نفس و خودباوری و مسئولیت پذیری و مشارکت جویی در آنان ، شورای دانش آموزان در سطح مدارس تشکیل می شود . ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای دانش آموزان به شرح زیر است :

 

الف- ترکیب اعضا :

اعضای شورای دانش آموزان ، از میان دانش آموزان شاغل به تحصیل همان مدرسه خواهند بود ، تعداد و نحوه انتخاب اعضا برابر دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت آموزش و پرورش تنظیم و ابلاغ می گردد .

 

ب- شرح وظایف :

1- مراقبت بر همسویی فعالیت های شورای دانش آموزان با مفاد این آیین نامه .

2- بررسی پیرامون چگونگی مشارکت دانش آموزان در بخشی از فعالیت های آموزشی و پرورشی و اجرایی مدرسه و ارائه پیشنهاد به مدیر مدرسه .

3- همکاری در برنامه ریزی و اجرای مناسبتهای مذهبی ، انقلابی و ملی در مدارس .

4- اداره نشریه دیواری و همکاری در اداره امور کتابخانه مدارس .

5- همکاری در برگزاری مسابقات فرهنگی ، هنری ، علمی و ورزشی دانش آموزان .

6- همکاری در برگزاری بازدیدهای علمی و اردوهای تفریحی و مذهبی .

7- همکاری در برگزاری نماز جماعت و اداره نمازخانه مدارس .

8- همکاری در تشکیل و اداره تعاونی دانش آموزان در مدارس .

9- همکاری در امور انتظامی و بهداشتی مدرسه .

10- همکاری در تنظیم برنامه امتحانات داخلی مدرسه .

11- انتخاب نماینده برای شرکت موردی در شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان .

12- ارائه پیشنهاد به مدیر مدرسه جهت تشویق دانش آموزانی که مشارکت فعال در امور اجرایی مدرسه داشته اند .

 

ماده 19- شورای دانش آموزان یک شورای درون مدرسه ای است و فاقد شعبه و تشکیلات خارج از مدرسه خواهد بود. شورای دانش آموزان مجاز به ایجاد رقابت های ناسالم سیاسی و فعالیت های جناحی و حزبی در داخل یا خارج از مدرسه نمی باشد و نمی تواند در انتخابات له یا علیه کاندیداها فعالیت نماید .

 

ماده 20- مدیر مدرسه موظف است نسبت به تشکیل شورای دانش آموزان برابر شیوه نامه ابلاغی در هر سال اقدام نماید . جلسات شورای دانش آموزان حداقل هر ماه یکبار تشکیل می شود .

تبصره 1- برای اثربخشی بیشتر شورای دانش آموزان ، یکی از معاونان یا مربیان امور تربیتی و در غیاب آنها یکی از معلمان مدرسه به انتخاب مدیر ، مشکلات آنان را پیگیری می نماید .

تبصره 2- شورای دانش آموزان می تواند با موافقت شورای مدرسه نسبت به تشکیل انجمن های دینی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی و علمی اقدام کند .

 

ماده 21- شورای دانش آموزان در مدارس نقش مشورتی و مشارکت در امور اجرایی دارد و تصمیم های آن با رأی اکثریت و پس از تأیید مدیر با رعایت مفاد این آیین نامه قابل اجرا خواهد بود . مدیر مدرسه همکاری لازم را برای رفع مشکلات شورای دانش آموزان در حد امکانات و توان به عمل خواهد آورد .

 

نکات ضروری در مورد انجمن اولیا ومربیان و شوراهای مدرسه:

ماده 22- تشکیل هر گونه انجمن یا شورایی در مدرسه به غیر از موارد مندرج در این آیین نامه ، قبل از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش مجاز نیست .

تبصره- انجمن و شوراهایی که بر اساس مقررات عمومی کشور مانند مصوبات مجلس شورای اسلامی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت دولت تشکیل می شوند تابع مقررات خاص خود خواهند بود .

 

ماده 23- مکاتبات یا هر نوع ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی با انجمن اولیا و مربیان یا هر یک از شوراهای مدرسه فقط از طریق مدیر مدرسه انجام می گیرد .

 

ماده 24- شوراهای مندرج در این آیین نامه در سطح مدرسه فعالیت می کنند و تشکیل آنها در سطح منطقه یا بالاتر بدون تصویب شورای عالی آموزش و پرورش مجاز نخواهد بود .

 

ماده 25- در مواردی که تصمیم های اتخاذ شده در انجمن اولیا و مربیان یا هر یک از شوراهای مدرسه ، با نظر مدیر مغایر باشد ، مدیر موضوع را به اداره آموزش و پرورش مربوط منعکس کرده و رأی و نظر رییس اداره متبوع لازم الاجرا می باشد .

 

ماده 26- مدیر مدرسه موظف است هر سه ماه یکبار گزارشی از نحوه فعالیت شوراها و انجمن اولیا و مربیان شامل تعداد جلسات و اهم تصمیم گیری های شورای مدرسه به اداره آموزش و پرورش محل ارسال نماید .

تبصره- ادارات آموزش و پرورش ، انجمن اولیا و مربیان و شوراهای فعال مدارس را مورد تشویق قرار خواهند داد .

 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)