X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

آموزش فناوری دانلود

آیین نامه آموزشی متوسطه ۲

فصل سوم

مقررات ثبت نام دانش آموزان

 

ماده 18 – بمنظور برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت و ارزشیابی امور مربوط به ثبت نام دانش آموزان همه ساله قبل از شروع ثبت نام در ادارات کلّ آموزش و پرورش و مناطق و نواحی آموزشی ستادی مرکب از افراد ذیربط با انتخاب و زیر نظر مدیر کل یا رئیس اداره آموزش و پرورش تشکیل می شود .

 

ماده 19 – ثبت نام دانش آموز ورودی پایۀ اوّل با حضور پدر یا مادر یا ولی وی انجام می گیرد و حضور دانش آموز پایه های دوم و سوم برای ثبت نام و انتخاب رشته و واحد درسی در موعد مقرر الزامی است .

تبصره 1- دانش آموزی که به دلیل بیماری یا علّت های دیگر نمی تواند برای ثبت نام در واحد آموزشی حضور یابد باید امور ثبت نام و انتخاب واحد وی در موعد مقرر توسّط ولّی او انجام شود .

تبصره 2- ثبت نام و تحصیل مجدد دانش آموزان غیر مشمول که ترک تحصیل داشته است با رعایت سایر شرایط بلامانع است .

تبصره 3- پذیرش و ثبت نام دانش آموزان واجد شرایط در شاخه های فنّی و حرفه ای و کاردانش بر اساس ظرفیت و تقاضا از طریق آزمون ورودی یا معدّل یا مصاحبه یا تلفیقی از آنها که توسّط اداره کلّ آموزش و پرورش استان تعیین و اعلام می گردد انجام می شود .

تبصره 4- ثبت نام از دانش آموزان استثنایی که علیرغم محدودیت و مشکلات جسمی و یا حسی از هوش به هنجار برخوردار بوده و با استفاده از خدمات خاص آموزشی و توانبخشی می تواند در مدارس عادی به تحصیل بپردازد (دانش آموز استثنایی مشمول آموزش به روش تلفیقی) در واحد های آموزشی با ارائه معرفی نامه از مدیریت اداره آموزش و پرورش استثنایی صورت می گیرد .

تبصره 5- ضوابط ورود به مراکز آموزشی تابعه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و ادامه تحصیل در این مراکز  برابر آئین نامه مصوب هیئت امناء سازمان خواهد بود .

 

ماده 20- ثبت نام و تحصیل دانش آموزان در واحدهای آموزشی به تفکیک جنسیت انجام می گیرد .

 

موعد ثبت نام :

ماده 21- ثبت نام دانش آموزان ورودی پایه اوّل و سایر دانش آموزان در هر سال تحصیلی از نیمه دوم تیر ماه تا حدّاکثر پایان شهریور ماه و برای دوره تابستانی دانش آموزان پایه سوم در هفته اوّل تیر ماه هر سال صورت خواهد گرفت .

تبصره – ثبت نام دانش آموزی که با عذر موجّه نتوانسته است در موعد مقرّر ثبت نام کند با ارائۀ مدارک معتبر و تشخیص و صدور معرّفی نامه توسّط کمیسیون خاص ادارۀ آموزش و پرورش محل مجاز خواهد بود .

 

شرایط سنی :

ماده 22- حدّاکثر سن ثبت نام در پایه های اول ، دوم و سوم به ترتیب 18، 19 و 20 سال تمام است (ملاک محاسبه سن دانش آموز برای ثبت نام اوّل مهر ماه هر سال خواهد بود) .

تبصره 1- دانش آموزی که در حین  سال تحصیلی سن او به حدّاکثر سن مجاز برسد استثنائاً تا پایان همان سال تحصیلی (برای دانش آموز پایه سوم با رعایت تبصره یک ماده 7 ) می تواند در واحدهای آموزشی روزانه ادامه تحصیل دهد.

تبصره 2- حداکثر سن برای دانش آموزان استثنایی مشمول آموزش به روش تلفیقی در هر یک از پایه های تحصیلی دوره متوسطه دو سال بیشتر از حداکثر سن دانش آموز عادی می باشد .

  

مدارک مورد نیاز :

ماده  23- مدارک مورد نیاز برای ثبت نام دانش آموز به شرح زیر است :

پایه اوّل :

الف – تصویر صفحه اوّل شناسنامه که با اصل آن مطابقت داشته باشد و در صورت وجود تغییرات و اصلاحات در شناسنامه تصویر صفحه آخر نیز ضروری است و لازم است شناسنامه دانش آموزی که به سن 15 سال تمام رسیده است عکس دار باشد .

ب- عکس به تعداد مورد نیاز

ج- گواهی نامه پایان دوره راهنمایی تحصیلی یا گواهی موقّت قبولی سال سوم دوره راهنمایی تحصیلی

د- توصیه نامه دوره راهنمایی تحصیلی یا نمون برگ* ویژه جایگزین آن

*بر اساس نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی کلمه «نمون برگ» معادل فارسی کلمه (Form) می باشد .

هـ - معرفی نامه از واحد آموزشی استثنایی مبدأ یا مدیریت/اداره آموزش و پرورش استثنایی استان مبنی بر نوع و میزان معلولیت برای دانش آموز استثنایی مشمول آموزش به روش تلفیقی

 

پایه دوم و سوم :

الف – مدارک مربوط به پایه اول

ب – کارنامه سال یا سال های قبل دورۀ متوسّطه و نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی

ج – کارنامه های تطبیق برای دانش آموزان تطبیقی

 

ماده 24 – اتباع بیگانه و فرزندان آنان ، پناهندگان و رانده شدگان دیگر کشورها برای ثبت نام باید پروانۀ اقامت معتبر ، دفترچه پناهندگی و سایر مدارکی که توسّط مراجع ذیربط تعیین می شود را ارائه دهند .

 

ماده 25 – کارنامه ها و گواهی های تحصیلی صادره از واحدهای آموزشی با امضای متصدّی امور دفتری (یا فردی که عهده دار این مسؤولیّت می باشد) و مهر و امضای مدیر واحد آموزشی برای سایر واحدهای آموزشی دارای اعتبار خواهد بود .

تبصره 1- صدور تأییدیّه ارزش تحصیلی به عهدۀ اداره آموزش و پرورش منطقه می باشد .

تبصره 2 – صدور گواهی نامه پایان تحصیلات دوره متوسّطه برابر مصوّبه شورای عالی آموزش و پرورش انجام می گیرد .

فصل سوم

مقررات ثبت نام دانش آموزان

 

شرایط ثبت نام و تحصیل دانش آموزان مشمول نظام وظیفه عمومی :

ماده 26 – دانش آموز پسر از اوّل فروردین ماه سالی که در آن سال وارد سن 19 سالگی می شود مشمول نظام وظیفه شناخته می شود .

 

ماده 27 – ملاک رسیدگی به وضع مشمولیت دانش آموز تاریخ تولّد مندرج در شناسنامه اولیه وی است و تغییرات بعدی ملاک عمل نخواهد بود لیکن برای دانش آموزی که شناسنامه اولیه او به حکم دادگاه باطل شده است شناسنامه جدید ملاک قرار خواهد گرفت .

 

ماده 28 – چنانچه دانش آموزی پس از ثبت نام ، از ابتدا و یا در طول سال تحصیلی با عذر موجّه غیبت کند و این غیبت تا پایان سال تحصیلی ادامه یابد و در امتحان هیچیک از درسها در خرداد ماه و شهریور ماه شرکت نکند آن سال تحصیلی برای دانش آموز وقفه تحصیلی محسوب می شود . وقفه تحصیلی و غیبت موجّه ترک تحصیل تلقی نمی شود . تشخیص غیبت موجّه بر اساس دلایل و مدارک ارائه شده با مدیر واحد آموزشی است .

 

ماده 29 – دانش آموز مشمول نظام وظیفه که سه ماه و بیشتر بطور متوالی غیبت غیر موجّه و یا بدون اطلاع قبلی داشته باشد بعنوان ترک تحصیل از واحد آموزشی اخراج می شود . مدیر واحد آموزشی موظّف است مراتب ترک تحصیل این قبیل افراد را برابر مقررات از طریق اداره آموزش و پرورش به حوزه های وظیفه عمومی محل اعلام کند .

1 – 29 – چنانچه دانش آموز واجد شرایط در موعد مقرّر برابر ضوابط در واحد آموزشی ثبت نام نکند مدیر واحد آموزشی موظّف است برابر مفاد این ماده ترک تحصیل دانش آموز را اعلام کند .

 

ماده 30 – شرکت در امتحانات داوطلب آزاد (متفرقه) از نظر مقرّرات نظام وظیفه عمومی ترک تحصیل تلقی می شود.

 

ماده 31 – ثبت نام و تحصیل دانش آموز مشمول که ترک تحصیل داشته است مجاز نیست و صرفاً در صورت رفع ممنوعیت قانونی از نظر نظام وظیفه عمومی ، ادامه تحصیل وی بلامانع است .

تبصره – دانش آموزی که دفترچۀ آماده بخدمت (بدون مهر غیبت) گرفته است چنانچه تاریخ اعزام مندرج در دفترچه وی حدّاقلّ تا پایان خرداد ماه آن سال تحصیلی باشد می تواند با رعایت سایر شرایط در همان سال تحصیلی ثبت نام کند و ادامه تحصیل دهد .

 

ماده 32 - مدیر واحد آموزشی پسرانه باید مشخصات کلّیِّه دانش آموزان مشمول نظام وظیفه را که به تحصیل اشتغال دارند ، بطور انفرادی و برای هر مشمول فقط یکبار بمنظور استفاده از معافیت تحصیلی برابر مقرّرات از طریق اداره آموزش و پرورش مربوط به حوزه های نظام وظیفه محل اعلام کند (این موضوع شامل دانش آموزان دارای نقص عضو و استثنایی نیز می شود)

 

ماده 33 – مدیر واحد آموزشی موظّف است مراتب ترک تحصیل و فراغت از تحصیل دانش آموزان مشمول خود را برابر مقرّرات از طریق اداره آموزش و پرورش متبوع به حوزه های نظام وظیفه اعلام کند .

 

 ماده 34- دانش آموزی که از معافیت تحصیلی استفاده می کند در صورتی که قصد ادامۀ تحصیل در واحدهای آموزشی بزرگسالان را داشته باشد نیازی به اعلام ترک تحصیل وی به حوزه نظام وظیفه نمی باشد .

 

ماده 35 – دانش آموزان اَتباع بیگانه که برابر مقرّرات در واحدهای آموزشی ایرانی تحصیل می کنند مشمول قانون وظیفه عمومی نمی باشند .

 

شرایط انتقال دانش آموز :

 ماده 36- انتقال دانش آموز در طول سال تحصیلی از یک واحد آموزشی به واحد آموزشی دیگر صرفاً با موافقت اداره آموزش و پرورش «مقصد» و حدّاکثر تا یکماه قبل از شروع امتحانات پایانی نوبت دوم بلامانع است . در این صورت مدارک ، پرونده تحصیلی و نمرات مربوط به آزمونهای طول سال تحصیلی وی باید پس از مهر و امضاء واحد آموزشی مبدأ ، به موقع به واحد آموزشی «مقصد» ارسال شود . انتقال دانش آموز در محدوده یک منطقه آموزشی با هماهنگی دو واحد آموزشی مبدأ و مقصد با رعایت مقرّرات در مهلت تعیین شده بلامانع است .

1-36 – پروندۀ تربیتی _ تحصیلی دانش آموز بصورت محرمانه باید به واحد آموزشی «مقصد» ارسال شود .

تبصره – انتقال دانش آموزان مراکز آموزشی تابعه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان صرفاً با موافقت سازمان خواهد بود .

 

ماده 37- مدیر واحد آموزشی باید کلّیّه مدارک دانش آموزی که با گواهی موقّت ثبت نام کرده است را حدّاکثر تا پایان مهر ماه بصورت مکتوب از محلّ تحصیل قبلی وی درخواست کند . مدیر واحد آموزشی مبدأ نیز بلافاصله پس از وصول درخواست ، باید کلّیّه مدارکِ تحصیلیِ دانش آموز منتقل شده خود را پس از تکمیل برابر مقرّرات به واحد آموزشی مقصد ارسال کند .

 

ماده 38- چنانچه مدارک تحصیلی دانش آموز در موعد مقرّر در واحد آموزشی مقصد کامل نشود و به تبع آن برای دانش آموز حقی ایجاد و یا از وی حقی تضییع شود مسؤولیّت ناشی از آن حسب مورد بعهده مدیران واحدهای آموزشی مبدأ یا مقصد می باشد .

 

سایر موارد :

 ماده 39 – مدیر واحد آموزشی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از شروع سال تحصیلی پروندۀ تحصیلی تمامی دانش آموزان از جمله دانش آموزان جدید خود را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت مشاهده نقص پرونده در صدد رفع نقص بر آید و چنانچه دانش آموزی بر خلاف مقرّرات به یک رشته تحصیلی هدایت شده ، یا به پایه تحصیلی بالاتر ارتقاء یافته و یا در درسها قبول اعلام شده باشد نسبت به تعیین وضعیت استحقاقی وی اقدام کند . لیکن چنانچه بعد از موعد مذکور موارد نقص مشاهده شود لازم است پروندۀ دانش آموز مربوط برابر مقرّرات جهت اقدام بعدی به اداره آموزش و پرورش متبوع ارسال شود .

 

ماده 40 – دانش آموزی که در پایه اوّل دو سال مردود می شود حقّ ادامۀ تحصیل در واحد آموزشی روزانه در آن پایه را ندارد . چنین دانش آموزی در صورت تمایل می تواند در واحد آموزشی بزرگسالان و یا بصورت داوطلب آزاد (متفرقه) ثبت نام و ادامۀ تحصیل دهد .

تبصره – دانش آموز استثنایی که در پایه اول سه سال مردود می شود حق ادامه تحصیل در واحد های آموزشی روزانه را ندارد .

 

ماده 41 – دفتر آمار دانش آموزان حدّاکثر تا یکماه پس از شروع سال تحصیلی یا دورۀ تابستانی باید تکمیل و توسّط مدیر واحد آموزشی با نظارت اداره آموزش و پرورش مربوط (برای مراکز آموزشی تابعه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با نظارت سازمان مذکور) برابر مقرّرات مسدود شود .

 

ماده 42 – در شاخه کاردانش ، معرفی دانش آموز به مراکز آموزش مهارت خارج از آموزش و پرورش توسّط مدیر واحد آموزشی با رعایت ضوابطی که از طریق دفتر کاردانش و آموزشهای مهارتی به ادارات کلّ آموزش و پرورش استانها ابلاغ می گردد انجام خواهد شد .

 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)